• Users Online: 3353
  • Home
  • Print this page
  • Email this page
Home About us Editorial board Ahead of print Current issue Search Archives Submit article Instructions Subscribe News Contacts Login 

    Article Cited by others

REVIEW ARTICLE

Cardiovascular complications of COVID-19

Brito Joana, Silva Beatriz Valente, da Silva Pedro Alves, Cortez-Dias Nuno, Silva Doroteia, Agostinho João R, Guimar Tatiana, Brito Dulce, Pinto Fausto J

Year : 2020| Volume: 4| Issue : 3 | Page no: 67-74

   This article has been cited by
 
1 The phenotype and prediction of long-term physical, mental and cognitive COVID-19 sequelae 20 months after recovery, a community-based cohort study in China
Yimiao Zhao, Le Shi, Zhendong Jiang, Na Zeng, Huan Mei, Yu Lu, Jinfeng Yang, Fenshu Jin, Shuyu Ni, Shuilin Wu, Sizhen Su, Yongbo Zheng, Kai Yuan, Wei Yan, Siwei Sun, Shiqiu Meng, Jie Sun, Zunera Khan, Dag Aarsland, Jie Shi, Xiangyou Li, Yanping Bao, Lin Lu
Molecular Psychiatry. 2023;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Comparison of 5 acute pulmonary embolism mortality risk scores in patients with COVID-19
Tiago Rodrigues, Beatriz Valente Silva, Rui Plácido, Carlos Mendonça, Maria Luísa Urbano, Joana Rigueira, Ana G. Almeida, Fausto J. Pinto
IJC Heart & Vasculature. 2022; 39: 100984
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 A systematic review and meta-analysis of long term physical and mental sequelae of COVID-19 pandemic: call for research priority and action
Na Zeng, Yi-Miao Zhao, Wei Yan, Chao Li, Qing-Dong Lu, Lin Liu, Shu-Yu Ni, Huan Mei, Kai Yuan, Le Shi, Peng Li, Teng-Teng Fan, Jun-Liang Yuan, Michael V Vitiello, Thomas Kosten, Alexandra L Kondratiuk, Hong-Qiang Sun, Xiang-Dong Tang, Mei-Yan Liu, Ajit Lalvani, Jie Shi, Yan-Ping Bao, Lin Lu
Molecular Psychiatry. 2022;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Development and Validation of a Nomogram to Predict the 180-Day Readmission Risk for Chronic Heart Failure: A Multicenter Prospective Study
Shanshan Gao,Gang Yin,Qing Xia,Guihai Wu,Jinxiu Zhu,Nan Lu,Jingyi Yan,Xuerui Tan
Frontiers in Cardiovascular Medicine. 2021; 8
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article